Undersökningar & analyser

Ett antal undersökningar och analyser genomförs innan det går att avgöra om platsen är lämplig för vindkraft. Resultaten kommer att utvisa hur en preliminär vindkraftpark kan komma att se ut och vilket det exakta antalet vindkraftverk blir.

Vindmätningar

För att få en tillförlitlig bild över vindförhållandena inom området kommer fortsatta vindmätningar med mast och Sodar-utrustning att pågå kontinuerligt fram till byggstart.

Bullerutredning

För att kunna bedöma den planerade vindkraftsparkens bullerpåverkan på närområdet har beräkningar över bullerpåverkan utförts, Bullerutredning.

Skugganalys

Skuggananlys har utförts för att utreda vilka platser som kommer att påverkas av skuggning från vindkraftverken. 

Hinderbelysning

Vindkraftverk skall enligt Transportstyrelsens författningssamling, LFS 2008:47, förses med hinderbelysning. Vindkraftverk skall vara vitmålade. Vindkraftverk med en höjd på upp till 150 meter skall vara markerade med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker, men under dager behöver hinderbelysning ej vara tänd. Vindkraftverk högre än 150 meter skall markeras med blinkande högintensivt vitt ljus under dager, gryning och skymning. På natten får ljusintensiteten reduceras. I en vindkraftpark skall samtliga vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras enligt ovan. Övriga verk som inte utgör en del av den yttre gränsen kan markeras med lågintensivt rött fast ljus om Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering i det enskilda ärendet.

För att skapa en djupare förståelse för hur hinderbelysningen för vindkraftverk över 150 meter i totalhöjd, ser ut i verkligheten så har några tester genomförts av bland annat Rabbalshede Kraft samarbete med Stena Renewable. Syftet var att få en verklig uppfattning av hinderbelysning av både rött och vitt ljus i mörker. Klicka här för mer information och visualiseringar.

JP Vind har även ett avtal med möjligheten att nyttja teknik för att hålla hinderbelysningen släckt så länge inget flyg finns i dess allra närhet. Se film på teknikens funktionalitet. Här kan du se hur det kan komma att se ut med hinderbelysning från Solberg.

Landskapsbildanalys

En landskapsbildanalys är genomförd där påverkan på lanskapsbilden beskrivs. Analysen är baserad på fotomontage, videomontage, siktanalys, platsbesök, preliminär utformning av den tänkta vindkraftsparken mm. Läs mera om analysen på följande länk, landskapsbildanalys.

Naturmiljö

En naturinventering av vindkraftparken har gjorts, har kan du ta del av Naturvärdesinventering i Skyttmon 2012, med allmän fågelinventering

Kulturmiljö

En arkeologisk inventering har gjorts, den kan du ta del av här, Arkeologisk rapport.

Elanslutning av vindkraftsparken

Möjliga elanslutningsvägar utreds i samarbete med Eon och andra aktörer i området.

Övrigt

Genom samrådet kan ytterligare behov av inventeringar, undersökningar eller analyser av markanvändning, friluftsliv, turism komma att diskuteras och genomföras i den mån det anses nödvändigt.