Undersökningar & analyser

Ett stort antal undersökningar och analyser ska genomföras innan det går att avgöra om platsen är länmplig för vindkraft. Resultaten kommer att utvisa hur en preliminär vindkraftpark kan komma att se ut och vilket det exakta antalet vindkraftverk blir.

Vindmätningar
För att få en tillförlitlig bild över vindförhållandena inom området kommer fortsatta vindmätningar med mast och Sodar-utrustning att pågå kontinuerligt fram till byggstart.

Bullerutredning
För att kunna bedöma den planerade vindkraftsparkens bullerpåverkan på närområdet kommer beräkningar över bullerpåverkan att utföras. Utredningen är klar. Du kan ta del av resultatet här, Bullerutredning.

Skugganalys
Skuggananlyser kommer att utföras för att utreda vilka platser som kommer att påverkas av skuggning från vindkraftverken. Skugganalysen är klar. Du kan ta del av resultatet här, Skugganalys.

Hinderbelysning
Vindkraftverk skall enligt Transportstyrelsens författningssamling, LFS 2008:47, förses med hinderbelysning. Vindkraftverk skall vara vitmålade. Vindkraftverk med en höjd på upp till 150 meter skall vara markerade med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker, men under dager behöver hinderbelysning ej vara tänd. Vindkraftverk högre än 150 meter skall markeras med blinkande högintensivt vitt ljus under dager, gryning och skymning. På natten får ljusintensiteten reduceras. I en vindkraftpark skall samtliga vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras enligt ovan. Övriga verk som inte utgör en del av den yttre gränsen kan markeras med lågintensivt rött fast ljus om Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering i det enskilda ärendet.

För att skapa en djupare förståelse för hur hinderbelysningen för vindkraftverk över 150 meter i totalhöjd, ser ut i verkligheten så har några tester genomförts av bland annat Rabbalshede Kraft samarbete med Stena Renewable. Syftet var att få en verklig uppfattning av hinderbelysning av både rött och vitt ljus i mörker. Klicka här för mer information och visualiseringar.

JP Vind har även ett avtal med möjligheten att nyttja teknik för att hålla hinderbelysningen släckt så länge inget flyg finns i dess allra närhet. Se karta samt film på teknikens funktionalitet. Här kan du se hur det kan komma att se ut med hinderbelysning i Moskogen (från Järpen).

Riskanalys
En riskanalys kommer att utföras för den planerade vindkraftsparken samt kraftledningen.

Visualiseringar
En landskapsbildanalys kommer att arbetas fram där visualiseringar kommer att utgöra en del av analysen. Dessa kommer att baseras på en preliminär utformning av den tänkta vindkraftsparken.

Naturmiljö
En naturinventering av vindkraftparken har gjorts, läs mer om inventeringen i denna pdf, Naturinventering Moskogens vindkraftpark (pdf). Vindkraftverken är  numrerade så att det ska vara enkelt att  följa texten till naturinventeringen. Naturinventering för kraftledningsstråken kommer att genomföras under sommaren 2010. Örninventeringen blir klar i juli 2010.

Kulturmiljö
En arkeologisk inventering har gjorts, den kan du ta del av här, Arkeologisk rapport.

Elanslutning av vindkraftsparken
En miljökonsekvensbeskrivningen har påbörjats. Den genomförs av Jämtkraft Elnät AB. Mer information hittar på Jämtkrafts webbplats.

Övrigt
Genom samrådet kan ytterligare behov av inventeringar, undersökningar eller analyser av markanvändning, friluftsliv, turism komma att diskuteras och genomföras i den mån det anses nödvändigt.