Fakta & tidplan

Fakta

  • Antal vindkraftverk: cirka 40 st
  • Totalhöjd 190 meter (verkens tornhöjd 130 meter, rotordiamter 120 meter)
  • Installerad effekt: 2-5 MW per vindkraftverk
  • Produktion: cirka 300 GWh/år
  • Vindparkens totala area: cirka 30 km2
  • Motsvarar el till cirka 12 000 eluppvärmda villor
  • I jämförelse använder hela Åre kommun cirka 240 GWh/år
  • Miljöpåverkan genom minskning av fossila bränslen (koldioxid cirka 230 000 ton/år, svaveldioxid cirka 100 ton/år, kväveoxid cirka 700 ton/år)

Preliminär tidplan

Åre kommun använde sitt veto och sa nej till Moskogen. Den 5 mars 2013 kom beslutet vid Åre kommunfullmäktige om vindparken i Moskogen. JP Vind konstaterar att kommunfullmäktige röstade nej till vindparken i Moskogen. Politiker uttryckte viljan att säga ja men hänvisade till politisk uppgörelse 2010. Åre kommun använde alltså sitt veto i frågan. Området är dock fortsatt utpekat i kommunens översiktsplan samt har ett starkt stöd med politisk majoritet i sakfrågan. Med stöd av utredningar om områdets lämplighet samt stöd från allmänhet och företagare i Åre så hade vi stora förhoppningar på ett positivt beslut.

JP Vind ser fortsatt Moskogen som ett intressant projekt, men beskedet innebär att vi för närvarande fokuserar på andra pågående vindkraftsprojekt. Om vi bedömer att förutsättningarna för Moskogen förändras kommer vi värdera projektets möjlighet utifrån då gällande situation.