Moskogen

JP Vind planerar en vindkraftspark med cirka 40 vindkraftverk i Moskogen, söder om Järpen. Tillståndsansökan lämnades in hösten 2011. Produktionen beräknas till 300 GWh per år, vilket motsvarar 12 000 eluppvärmda villor. Området kring Moskogen har god potential för vindkraft då vindförhållandena är goda och området är utsett av Energimyndigheten som ett riksintresse för vindkraft. Till största delen planeras parken på mark som ägs av Persson Invest Skog.

Åre kommun använde sitt veto och sa nej till Moskogen. Den 5 mars 2013 kom beslutet vid Åre kommunfullmäktige om vindparken i Moskogen. JP Vind konstaterar att kommunfullmäktige röstade nej till vindparken i Moskogen. Politiker uttryckte viljan att säga ja men hänvisade till politisk uppgörelse 2010. Åre kommun använde alltså sitt veto i frågan. Området är dock fortsatt utpekat i kommunens översiktsplan samt har ett starkt stöd med politisk majoritet i sakfrågan. Med stöd av utredningar om områdets lämplighet samt stöd från allmänhet och företagare i Åre så hade vi stora förhoppningar på ett positivt beslut.

JP Vind ser fortsatt Moskogen som ett intressant projekt, men beskedet innebär att vi för närvarande fokuserar på andra pågående vindkraftsprojekt. Om vi bedömer att förutsättningarna för Moskogen förändras kommer vi värdera projektets möjlighet utifrån då gällande situation.

Möjligheter med vindpark i Moskogen

Vindparken i Moskogen innebär en investering på ca 1,5 miljarder och kommer att medföra en rad positiva effekter med arbetstillfällen och lokal utveckling samt bidra till Sveriges energiomställning för en hållbar framtid. Byggandet av vindkraftsparken ger cirka 250 regionala årsarbeten. Drift och underhåll ger cirka 15-20 personer arbete under 25 år. JP Vind har öppnat upp för lokalt brett ägande hos allmänhet i form av kooperativt ägande samt andelsägande av företag i Åre kommun och samma möjlighet för kommunen.Pengar till bygden, i form av bygdepeng, motsvarande cirka 20 Mkr. Vindparken kompletterar befintlig turismverksamhet och stärker andra näringsgrenar dessutom får kommunen och dess företag en stärkt miljöprofil. Vill du vara med och äga? Anmäl ditt intresse här.

Kort bakgrund om projektet

Under 2009 och 2010 genomfördes samrådsprocessen för Moskogen. I juni 2010 pekade Åre kommun, med stort politiskt stöd, ut området för möjlig storskalig vindkraft i sin översiktsplan. JP Vind hade tänkt att lämna in slutlig tillståndsansökan i december 2010, men vid valet 2010 valde alliansen att göra en uppgörelse med vågmästarpartiet Västjämtlands Väl. Uppgörelsen innebar att tillfälligt hindra en möjlig utveckling av vindkraft i Moskogen och att om en ansökan lämnades in använda det kommunala vetot och säga nej under rådande mandatperiod. JP Vind valde dock att utveckla projektet vidare men avvaktade med inlämning av ansökan den 9 september 2011. Under 2011 har JP Vind träffat alla större politiska partier i kommunen, träffat företag och deltagit i flera offentliga sammankomster. Syftet har varit att informera om nyheter i projektet, ta del av åsikter och svara på frågor och funderingar om vindkraft i stort och i Moskogen specifikt. Det positiva stödet är från politiker, företag och allmänhet är fortfarande stort.

Anledning till att JP Vind lämnade in tillståndsansökan 

  • Utredningar, naturinventeringar och samrådsprocess är en färskvara. Att inte söka i närtid innebär att flera stora arbeten kan behöva göras om vilket naturligtvis försämrar lönsamhetskalkylen både för oss och för de lokala företag och privatpersoner som är intresserade av att äga parken tillsammans med oss.
  • Moskogen vindpark kommer att vara släckt från fast rött sken alternativt blinkande hög-intensivt vitt ljus så länge inget flyg finns i parkens närhet. JP Vind har ingått ett avtal med möjlighet att använda OCAS radarteknologi som inte bara släcker lyset utan även förbättrar säkerheten när väl flyg finns i parkens närhet.
  • Åre kommuns översiktsplan har efter överklagandeprocessen nu vunnit laga kraft. Området är sedan tidigare även utpekat som riksintresse för vindbruk.
  • Vindkraftsparken har anpassats av hänsyn till inkomna synpunkter. Vi ser ett ökat stöd för vindkraft samt en större global tveksamhet till kärnkraft utifrån senaste tidens händelser.
  • Jämtkraft och Persson Invest arbetar med flera parallella projekt och när investeringarna är gjorda är risken stor att det inte finns kapital att förverkliga Moskogen. Genererad tillväxt kommer då att ske i de kommuner där investering sker. Moskogen kan då bli föremål för andra investerare med lägre målsättning på lokalt värdeskapande.
  • Efter uttryckta önskemål öppnar vi för möjlighet om delägarformer både för allmänhet, lokala företag och Åre kommun.

Åre kommun, lokala företag och privatpersoner riskerar att missa satsningen och den möjlighet det innebär om vi inte agerar nu. JP Vinds önskan är att gemensamt verka för en långsiktig hållbar utveckling i Åre kommun.

Kontaktperson

Gabriel Duveskog
JP Vind AB
070-386 82 01
+46 63 57 41 61
Gabriel.Duveskog@jpvind.se